Továbbképzések

Making notes at conference, detail.

 • IKT. A digitális pedagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban D/2943/2015

Minél több elméleti információ nyújtása és gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása a   digitális pedagógia alkalmazásának területén a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatban.
A résztvevő pedagógusok megismerhessék és kipróbálhassák az infokommunikációs technológia elemeit és az általuk nyújtott pedagógiai lehetőségeket, mint például az e-learning, SDT vagy az e-tananyagok. Lehetőséget biztosítani megismerni a digitális pedagógia elemeinek alkalmazási módjait a tanítás-tanulás folyamatában a konstruktív pedagógia módszertani eszközeinek felhasználásával, alkalmazásával.

 • A pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztésen alapuló tehetséggondozásban D/2863/2015

A tehetség fogalma, összetevői, tehetségmodellek – a tehetség meghatározásai – a tehetség  összetevői – a tehetségfejlesztés pszichológiája. A továbbképzés legfőbb célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra, hogy szakmai munkájuk során adekvátan és szakszerűen tudják fejleszteni a valamilyen területen kimagasló eredményt elérő, tehetséges diákokat úgy, hogy ezáltal egész személyiségük fejlődjön.

 • Pedagógus mentálhigiéné – lelki egészségvédelem pedagógusoknak a kiégés elkerülésére D/2864/2015

A továbbképzés fő célja a pedagógusok lelki egészségvédelmének erősítése, a kiégés megelőzése. További cél a pedagógus saját személyiségének, önismeretének erősítése, a pedagógus-szerepek tudatosítása. Célul tűztük ki, hogy a  képzésen megszerzett elméleti ismeretek és az elsajátított stratégiák segítségével a résztvevő olyan kompetenciákat alakítson ki, amelyek javítják az oktatói-nevelői munkájának az eredményességét. A képzés során  megismertetjük és gyakoroltatjuk a munkahelyi konfliktuskezelési módszereket is, hogy adott szituációkban minél hatékonyabban alkalmazhassák azt.

 • Konfliktus kezelés a nevelési-oktatási intézményekben D/2861/2015

A továbbképzés legfőbb célja megismertetni a pedagógusokkal a konfliktus fogalmát, elmélet alapjait, megoldási lehetőségeit.

További célok:
– A pedagógusok azon kompetenciáinak tudatos fejlesztése, melyek révén alkalmassá válnak a nevelési-oktatási intézményekben meglévő és több dimenzióban megmutatkozó konfliktusok felismerésére, kezelésére.
– A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával, melyek hozzájárulnak a kölcsönösség, az együttműködés, az asszertivitás alkalmazása révén a konfliktusok sikeres megoldásához, a paradigmák megváltoztatásához.
– Tudatosuljanak azok az eljárások, melyek a sikeres konfliktuskezelés lehetőségeit biztosítják az önismeret segítségével.
– A hallgatók váljanak alkalmassá tanácsadásra a konfliktusok megoldásához, pedagógustársaik és a szülők részére is.

 • Korszerű mérés-értékelési eszközrendszer használata a nevelés-oktatás folyamatában D/2859/2015

A képzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék a pedagógiai értékelés és mérés céljait, funkcióit és formáit. Ismereteket szerezzenek a fejlesztő értékelés elméletéről és gyakorlatáról, tervezésének sajátosságairól és a pedagógiai folyamatba való beépítés lehetőségeiről.

Cél továbbá az értékelés nézet- és tevékenységrendszerének megismertetése és a pedagógiai gyakorlatba való beépítés lehetőségeinek feltárása.

A résztvevők felkészítése a  a közoktatási intézményekben kötelező mérési-értékelési és helyi kezdeményezéseken alapuló kutatási tevékenység szakszerű tervezésére, lebonyolítására. Az eredmények visszacsatolása révén képesek támogatni a tanulók és a pedagógusok személyes fejlődését, a tantermi munka innovációját.

 • Dramatikus eszközök használata a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére, illetve a viselkedés, magatartásproblémás diákok hatékony támogatása érdekében D/2860/2015

A képzés célja képessé tenni a pedagógusokat arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák, valamint alkalmazni tudják a konfliktushelyzetek kezelésében.

További cél, hogy a részt vevők segíteni tudják a mindennapi gyakorlatban a hátrányos helyzetű /roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzetű, viselkedés és magatartás problémás gyerekek inkluzív attitűdjének kialakulását a szimbolikus történetek, a képzelt vagy valós szituációk feldolgozásával.

A részt vevők a továbbképzés elvégzése után legyenek képesek a dráma eszköztárát alkalmazva, tanulóikat kooperációra ösztönözve, a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve a gyermekek, tanulók személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni.

 • Egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos és környezettudatos magatartás kialakítása a nevelési-oktatási intézményekben R/2316/2015

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az egészségtudatosságra nevelés területeit, korszerű egészségfogalmait és összefüggéseiket. Sajátítsanak el olyan egészségtudatosságra nevelési stratégiákat, módszereket, amelyek segítségével változásokat tudnak kezdeményezni az iskolai életben. Ismerjék meg az egészséges életmódot támogató szokásokat, adaptálják tudástárukba a prevenció lehetőségeit az egészségtudatosságra nevelés területein, valamint váljanak képessé a diákok környezettudatos szemléletének globális és egyéni szintű fejlesztésére.

Fontos cél továbbá, a pedagógusok eszköztárának fejlesztése, bővítése annak érdekében, hogy hatékonyan, a megfelelő pedagógiai módszerekkel tudják támogatni diákjaikat a környezettudatos életmód kialakításában.

 • Egészségfejlesztés és elsősegélynyújtás az óvodában, általános és középiskolában D/2019/2014

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőkben tudatosítsa az egészségkulturáltságot, illetve ennek hatását az egészséggel kapcsolatos szükségletek önnön kielégítésére. Rávilágítani az egészségnevelés főbb szocializációs mechanizmusaira.
További cél az elsősegélynyújtás fontosságának hangsúlyozása és alátámasztása különböző élethelyzetekben.
Megismertetni az egyes sérülések tüneteit, azok lehetséges ellátását elsősegély-formában

 • Életpálya tervezés tanítástanulás. Hogyan segítsük tanítványainkat különböző életszakaszokban és döntési helyzetekben. D/2862/2015

A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra a szakmai munkára, amely során szakszerűen tudják segíteni a tanulók életpálya-építését, valamint fejleszteni tudják az ehhez a területhez tartozó kompetenciáikat. Cél továbbá megismertetni a pedagógusokat azokkal a módszerekkel, amelyekkel biztosítani tudják, hogy a tanulók életpálya elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, és képesek legyenek terveiket felülvizsgálni, módosítani, és erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. Feltárni a pedagógusok számára olyan tanórai – tantárgy független – és tanórán kívüli beépítési lehetőségeket, amelyek fontosak és elengedhetetlenek a tanulók életpálya-építéséhez, például a munka világáról szerzett ismeret, a felnőtt lét szerepei, fenntartható fejlődés, testi-lelki egészség megőrzése.

 • Az egészséges életmód D/2908/2015

A továbbképzés célja felhívni a résztvevők figyelmét a környezettudatos magatartás fontosságára és annak kihatására az egészséges életmód alapelemeire: táplálkozás, mozgás, víz, napfény, levegő, helyes napi ritmus, mértékletesség, lelki egyensúly. Rávilágítani az egészségnevelés főbb szocializációs mechanizmusaira, a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére fejlődésének elősegítése érdekében. Felhívni a figyelmet a szenvedélybetegség lelki okainak fontosságára, illetve  a drogfüggőség veszélyeire és annak megelőzésére.

 • Felkészülés a határon túli tanulmányi kirándulások megszervezésére D/2249/2014

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék azokat az alapvető nemzeti, történelmi és kulturális ismerteket, amelyek elengedhetetlenek a határon túli tanulmányi kirándulások megszervezéséhez. További cél, hogy a pedagógusok elsajátítsák azokat az alapvető csoportvezetői elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elengedhetetlenek az iskolán kívüli foglalkozások és tevékenységek megszervezése és lebonyolítása során. Lehetővé tenni, hogy a résztvevők megtapasztalhassák különböző didaktikai gyakorlatokon és feladatokon keresztül a tanulmányi kirándulás projekttervének összeállítását.

 • Gyermekeink védelmében – továbbképzés gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek D/2247/2014

A továbbképzés célja, hogy elméleti és gyakorlati segítséget, útmutatást nyújtson a nevelési, oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi hálózat kialakítására. Ennek érdekében:

– felkészíteni a nevelési, oktatási intézményekben pedagógus munkakörben dolgozókat a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára;
– megismertetni a résztvevőkkel a gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó jogszabályi előírásokat, stratégiákat, a gyakorlati munkához kapcsolódó intézményi dokumentációk elkészítését.

További cél, hogy a pedagógusok szerezzenek tapasztalatot gyakorlati tevékenységeken keresztül a konfliktuskezelési eljárásokban, valamint a befogadás, tolerancia, esélyegyenlőség biztosítását célzó programok összeállításában.

 • Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában D/2907/2015

A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása elsősorban a társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai (módszertani) kultúrájuk fejlesztése által.
Megismertetni a hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózásának lehetőségeit.
Lehetőséget teremteni a felzárkóztatás eszközeinek megismerésére, vala-mint gyakorlati tapasztalatszerzésre az egyes módszerek alkalmazásának kapcsán, mint például: kompetencia alapú oktatás, differenciálás, kooperatív tanulás, pedagógiai projekt, drámajátékok.

 • Kreativítás fejlesztése a mindennapokban D/2246/2014

A kreativitás fejlesztéséhez ismeretekre, megfelelő attitűdre, sőt kreativitásra van szükség. Mindezek megszerezhetők, fejleszthetők. Az ismeretek alapot adnak az attitűdök fellazítására, és így utat engedhetnek a kreatív működésnek. Ezért lényeges, hogy a kreativitás fejlesztésével foglalkozók legyenek tisztában azokkal a mentális folyamatokkal, amelyek az alkotáshoz vezetnek.

A továbbképzés célja, hogy elméleti és gyakorlati segítséget, útmutatót nyújtson a kreativitás azonosítása és fejlesztése iránt érdeklődő pedagógusoknak, tehetségfejlesztési szakembereknek.

 • A múzeumpedagógia szerepe az iskolán kivűli szabadidős tevékenységek körében D/2796/2015

A továbbképzés célja, a múzeumi foglalkozások tervezéséhez és megtartásához szükséges ismeretek közvetítése és jártasságok kialakítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva.
Lehetővé tenni múzeumi látogatáson keresztül, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek a múzeumi óra tartalmának leginkább megfelelő eszközök megválasztására és alkalmazására, a tanulók közötti interaktivitást inspiráló tanulási környezet biztosítására.
További cél megismertetni a pedagógusokkal a múzeumi foglalkozások tananyagrendszerének tervezését.

 • A korszerű mindennapos testnevelés-oktatás elmélete és gyakorlata az általános iskolában tanítók számára D/2250/2014

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az általános iskolában tanító pedagógusoknak a mindennapos testnevelés megvalósításához. Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú testneveléshez. További cél, hogy a pedagógusok megtapasztalják a nevelési-oktatási intézményekben zajló egészségfejlesztő, a mindennapos testnevelés részét képező oktatásszervezési formákat, valamint a délutáni sport- és mozgásprogramokat.

 • Újszerű pedagógiai és technológiai eszközök a mindennapi pedagógiai gyakorlatban és mentorálásban A/8550/2016

A továbbképzés célja, hogy gazdagítsa a résztvevő pedagógusok módszertani kultúráját az újszerű pedagógiai eszközök  és módszerek kapxcsán szerzett ismereteken, tapasztalatokon keresztül.